Vedtægter

Foreningens vedtægter lyder som følger...

§1
Foreningens navn er: Odder Museums- og Arkivforening.

§2
Foreningens formål er at støtte arbejdet ved Odder Museum samt at styrke og ud
brede kendskabet til egnens kultur- og lokalhistorie.

Odder Museum er en afdeling af Moesgård Museum. Moesgård Museum er et statsanerkendt museum, og har det faglige ansvar for nyere tids kulturhistorie i
Odder Kommune.

§3
Regler for medlemskab og kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskab og regnskabsår følger kalenderåret. For at udøve stemmeret på generalforsamlingen kræves mindst 1 måneds forudgående medlemskab. Der kan afgives en stemme pr. medlemskab.

§4
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned efter forudgående bekendtgørelse og med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På generalforsamlingen skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Forslag fra medlemmer af Odder Museums- og Arkivforening
    eller dens bestyrelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Eventuelt.

§5
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det,
eller 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel, og med angivelse af dagsorden.

§6
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Foreninger og institutioner har kun én stemme hver.

§7
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Valgene gælder for 2 år ad gangen, dog er suppleanten på valg hvert år. Første år - 2014 - er der ingen valg til bestyrelsen, grundet den korte tid efter stiftelsen den 1. januar 2014. På generalforsamlingen i 2015 afgøres det ved lodtækning, hvilke 2 medlemmer, der er på valg. Genvalg kan finde sted. Herefter følges proceduren for valg til bestyrelsen hvert 2. år.

På den stiftende generalforsamling i 2013 skal 3 af bestyrelsesmedlemmerne vælges fra den oprindelige museumsforening, og 2 medlemmer fra arkivforeningen. På generalforsamlingen i 2015 og fremover vælges bestyrelsesmedlemmerne af medlemmer af Odder Museums- og Arkivforening.

§8
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Afdelingslederen ved Odder Museum er født sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.

§9
På generalforsamlingen vælges endvidere en revisor samt revisorsuppleant.
Valgene gælder for 2 år.

§10
Odder Museums- og Arkivforenings bestyrelse er rådgivende arbejdsudvalg for
Odder Museum. Det rådgivende arbejdsudvalg har indstillingsret til Moesgård
Museums bestyrelse, men ingen selvstændig kompetence, jf. Museumslovens
§15 og Museumsbekendtgørelsen.

§11
Odder Museums- og Arkivforening kan drive forskellige former for økonomisk virk- somhed til fordel for Odder Museum. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for bestyrelsens økonomiske dispositioner.

§12
Ændringer af foreningens vedtægter kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af de gyldige afgivne stemmer incl. blanke stemmer. Opnås der ikke 2/3 flertal, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

§13
Ved eventuelt ophør af Odder Museums- og Arkivforening tilfalder foreningens midler Odder Museum. Afstemning om ophør sker efter reglerne i §12 om vedtægtsændringer.

§14
Foranstående vedtægter om Odder Museums- og Arkivforening som sådan træder
i kraft den 1. januar 2014 under forudsætning af, at vedtægterne pr. dette tidspunkt
er godkendt af såvel Museumsforeningen for Odder og Omegn, som Odderegnens Lokalhistoriske Forening.

§15
Ved opstart af Odder Museums- og Arkivforening overføres der fra hver af de to fusionerede foreninger kr. 10.000,00 til den nye forening.

Odder d. 29. november 2013