Vedtægter

Foreningens vedtægter lyder som følger...

 

§1
Foreningens navn er Odder Museums- og Arkivforening.

§2
Foreningens formål er at støtte arbejdet, herunder også det frivillige arbejde, ved Odder Museum samt at styrke og udbrede kendskabet til egnens kultur- og lokalhistorie.

Odder Museum er en afdeling af Moesgård Museum, der har det faglige ansvar for dokumentationen af nyere tids kulturhistorie i Odder kommune.

§3
Regler for medlemskab og kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskab og regnskabsår følger kalenderåret.

For at udøve stemmeret på generalforsamlingen kræves mindst 1 måneds forudgående medlemskab. Der kan afgives en stemme pr. medlemskab.

§4
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned efter forudgående bekendtgørelse og med mindst 2 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Forslag fra medlemmer af Odder Museums- og Arkivforening eller dens bestyrelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
8. Eventuelt

§5
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

§6
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Foreninger og institutioner har kun én stemme hver.

§7
Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer. Valgene gælder for 2 år ad gangen.
Ved valget i april 2018 blev 3 personer genvalgt, og 2 blev nyvalgt. Bestyrelsen afgør hvem fra den genvalgte gruppe, der skal på valg i 2019 sammen med de resterende 2 i bestyrelsen.

§8
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Afdelingslederen ved Odder Museum er født sekretær.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer herunder formanden er til stede.

Stk. 2. Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

§9
På generalforsamlingen vælges endvidere en revisor samt revisorsuppleant. Valgene gælder for 2 år.

§10
Odder Museums- og Arkivforening kan drive forskellige former for økonomisk virksomhed til fordel for Odder Museum. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for bestyrelsens økonomiske dispositioner.

§11
Ændringer af foreningens vedtægter kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af de gyldige afgivne stemmer inkl. blanke stemmer.

Opnås der ikke 2/3 flertal, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal.

§12
Ved eventuelt ophør af Odder Museums- og Arkivforening tilfalder foreningens midler Odder Museum.
Afstemning om ophør sker efter reglerne i §11 om vedtægtsændringer.

§13
Foranstående vedtægter om Odder Museums- og Arkivforening træder i kraft den 1. maj 2018 under forudsætning af, at vedtægterne pr. dette tidspunkt er godkendt på foreningens generalforsamling 11. april 2018.